نوآوران صنعت ریلی پایش

نوآوران صنعت ریلی پایش

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان فعال در زمینه سیستمهای کنترل و سیگنالینگ و همچنین فناوری اطلاعات

مایل به همکاری شغلی با نوآوران صنعت ریلی پایش هستید؟

 فرصت های شغلی نوآوران صنعت ریلی پایش