مدرن ايده امرتات صبا

مدرن ايده امرتات صبا

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

توليد كننده تزيينات داخلي ساختمان، شاخه تخصصي پرده هاي مدرن

مایل به همکاری شغلی با مدرن ايده امرتات صبا هستید؟

 فرصت های شغلی مدرن ايده امرتات صبا