نوآوران پایش آنی سلامت

نوآوران پایش آنی سلامت

مهندسی پزشکی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

طراحی و ساخت حسگر زیستی

مایل به همکاری شغلی با نوآوران پایش آنی سلامت هستید؟

 فرصت های شغلی نوآوران پایش آنی سلامت