سیما آسانبر مهرنگار یزد

سیما آسانبر مهرنگار یزد

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

متخصص در زمینه آسانسور و پله برقی

مایل به همکاری شغلی با سیما آسانبر مهرنگار یزد هستید؟

 فرصت های شغلی سیما آسانبر مهرنگار یزد