بارمان

بارمان

بازاریابی و فروش/بازرگانی

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت پخش موادغذایی بارمان: محیطی آرام و پویا آموزش های نوین فروش در بدو ورود و حین کار محیطی برای پیشرفت شخصی و شغلی شما در کنار تیم حرفه ای پرداخت به موقع حقوق و بدون تاخیر ارتقا در درون سازمان برای افراد با عملکرد بهتر

مایل به همکاری شغلی با بارمان هستید؟

 فرصت های شغلی بارمان