قانون ما

قانون ما

کارشناس حقوقی/بیمه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

این مجموعه در تلاش است با ایجاد مجموعه ای محصولات مرتبط با حوزه فناوری های حقوقی و نوآوری های حکمرانی، دسترسی عمومی به عدالت را افزایش داده و حل مسائل عمومی را تسریع بخشد.

مایل به همکاری شغلی با قانون ما هستید؟

 فرصت های شغلی قانون ما