ارتباطات آوای سلام مهر نوین

ارتباطات آوای سلام مهر نوین

ارتباط با مشتری/روابط عمومی

تهران-پردیس

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین با هدف ایجاد نخستین شرکت ارتباط با مشتریان به صورت مشاع با رائه خدمات درهفت روز هفته و بیست وچهارساعت شبانه روز در سال 84 تاسیس گردید.این شرکت با بهره گیری از نیروهای توانمند ،تجهیزات وروش های علمی ارتباط با مشتری و ابزارهای نوین فن آوری اطلاعات، وظیفه ارائه سرویس و خدمات رسانی به مشتریان سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برعهده دارد

مایل به همکاری شغلی با ارتباطات آوای سلام مهر نوین هستید؟

 فرصت های شغلی ارتباطات آوای سلام مهر نوین