شبرنگ

شبرنگ

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولیدی و بازرگانی

مایل به همکاری شغلی با شبرنگ هستید؟

 فرصت های شغلی شبرنگ