پارس مکاترونیک صنعت

پارس مکاترونیک صنعت

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی

مایل به همکاری شغلی با پارس مکاترونیک صنعت هستید؟

 فرصت های شغلی پارس مکاترونیک صنعت