مبین پردیسان

مبین پردیسان

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

یک شرکت خصوصی فعال در صنایع هوایی

مایل به همکاری شغلی با مبین پردیسان هستید؟

 فرصت های شغلی مبین پردیسان