کانون فرهنگی آموزشی قم چی

کانون فرهنگی آموزشی قم چی

مشاوره/روانشناسی/علوم اجتماعی

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

محیط کاملا اموزشی می باشد و توانایی تدریس و مشاوره برای همکاری ضروری می باشد

مایل به همکاری شغلی با کانون فرهنگی آموزشی قم چی هستید؟

 فرصت های شغلی کانون فرهنگی آموزشی قم چی