فناوری بن یاخته های رویان

فناوری بن یاخته های رویان

مهندسی پزشکی

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

جمع آوری خون بند ناف

مایل به همکاری شغلی با فناوری بن یاخته های رویان هستید؟

 فرصت های شغلی فناوری بن یاخته های رویان