سوادمند

سوادمند

بازاریابی و فروش/بازرگانی

مرکزی-اراک

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

سوادمند ، در زمینه سوادهای عاطفی، علمی، رسانه ای و ... فعالیت میکند.

مایل به همکاری شغلی با سوادمند هستید؟

 فرصت های شغلی سوادمند