شرکت طراحان صنعت آهنگری نوین

شرکت طراحان صنعت آهنگری نوین

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

نیاز به فروشنده خانم در شوروم

مایل به همکاری شغلی با شرکت طراحان صنعت آهنگری نوین هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت طراحان صنعت آهنگری نوین