دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی

دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی

ترجمه، زبان و ادبیات

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ارائه خدمات ترجمه و ویراستاری مقالات علمی و کتاب

مایل به همکاری شغلی با دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی هستید؟

 فرصت های شغلی دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی