همکار رزاق (فعال در حوزه دیزل ژنراتور)

همکار رزاق (فعال در حوزه دیزل ژنراتور)

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

تعمیرو نگهداری دیزل ژنراتور

مایل به همکاری شغلی با همکار رزاق (فعال در حوزه دیزل ژنراتور) هستید؟

 فرصت های شغلی همکار رزاق (فعال در حوزه دیزل ژنراتور)