میکرو مدکو

میکرو مدکو

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی و تولید تجهیزات پزشکی دستگاه هایی مانند لیزر فیزیوتراپی و...

مایل به همکاری شغلی با میکرو مدکو هستید؟

 فرصت های شغلی میکرو مدکو